penb

PENB – průkaz energetické náročnosti budovy

Blog

Průkaz energetické náročnosti budovy nebo-li PENB je zákonem vyžadovaný dokument popisující technický stav a energetickou náročnost budovy a její grafické znázornění. Klasifikace budovy je rozdělena od A do G:

A – mimořádně úsporná
B – úsporná
C – vyhovující
D – nevyhovující
E – nehospodárná
F – velmi nehospodárná
G – mimořádně nehospodárná

Podle novely zákona 406/2000 Sb. je povinen předložit průkaz energetické náročnosti od 1. 1. 2013 každý vlastník budovy a bytové jednotky při jejím prodeji, od 1. 7. 2015 také při inzerci nemovitosti a od 1. 1. 2016 při pronájmu bytové jednotky a při prodeji družstevního podílu/družstevního bytu.

Při podpisu kupní smlouvy je majitel nemovitosti povinen ze zákona tento průkaz v originále nebo v ověřené kopii předat kupujícímu. Nedodržení této povinnosti zakládá na vadu pro uzavření kupní smlouvy. V zájmu prodávajícího je tak splnit vůči kupujícímu všechny zákonné povinnosti, jelikož kupující je v této rovině chráněn po dobu 5 let.

Povinnost vyhotovení a doložení průkazu energetické náročnosti budovy (dále jen PENB) je na straně stavebníka, společenství vlastníků a majitele bytového domu (=družstvo).

Od 1. 7. 2015 při jakémkoliv prodeji bytové jednotky by Vám měl na požádání max. do 14 dnů majitel bytového domu nebo SVJ PENB vydat. Pokud PENB není, je lepší hned písemně vyzvat majitele bytového domu nebo SVJ k dodání PENB a nechat si udělat ověřenou kopii. V případě, že se tak nestane, musí se nabídka bytu inzerovat s nejhorší energetickou třídou, tedy G. Povinnost průkazu však stále trvá a SVJ nebo majitel bytového domu má zákonnou povinnost PENB nechat zpracovat pod pokutou do výše 200 000 Kč.
Jestliže PENB na základě první výzvy nezískáte, odešlete druhou výzvu s termínem do 10 dnů a upozorněte majitele, že pokud neobdržíte PENB, budete nuceni toto postoupit SEI (Státní energetická inspekce).

Pakliže ani po druhé výzvě PENB nezískáte, pošlete kopii korespondence na SEI se stížností a požadavkem, aby SEI zajistilo od SVJ nebo majitele PENB. V tomto případě může majitel bytu PENB nahradit fakturami za energie za poslední 3 roky. Povinnost pro majitele bytového domu a SVJ ale trvá.
Tento postup je nutný, jinak by Vám hrozila sankce ve výši až do 100 000 Kč.

Jak by měla výzva k vlastníkovi bytového domu znít?

Zde je jeden ze vzorových textů první výzvy:

Vážení,
na základě přípravy prodeje bytové jednotky, které jsem vlastníkem, Vás na základě zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, vyzývám k dodání ověřené kopie průkazu energetické náročnosti budovy ve lhůtě 14 dnů od data doručení tohoto doporučeného dopisu.
Ze zákona jste coby vlastník bytového domu povinen tento dokument poskytnout na základě mého písemného dožádání a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu tohoto dokumentu fakturami za energie a to vzhledem k mému zákonnému nároku na vydání průkazu, který vzniká doručením této výzvy.
V případě, že nebude tato výzva akceptována, Vás musím upozornit, že dle výše uvedeného zákona hrozí při jeho porušení sankce až do výše 200 000 Kč.
Věřím, že mojí žádosti bude v kladném slova smyslu vyhověno, a prosím o dodání tohoto průkazu doporučeně k mým rukám.

Zde je jeden ze vzorových textů druhé výzvy:

Vážení,
na základě přípravy prodeje bytové jednotky, které jsem vlastníkem, Vás na základě zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, Vás již podruhé vyzývám k dodání ověřené kopie průkazu energetické náročnosti budovy ve lhůtě 7 dnů od data doručení tohoto doporučeného dopisu.
V případě, že nebude tato výzva akceptována, předám celou záležitost k řešení Státní energetické inspekci, která s Vámi zavede v této věci správní řízení a poučí Vás o povinnosti energetický průkaz dodat na základě mých písemných výzev včetně uložení pokuty až do výše 200 000 Kč.
V případě, že se tak nestane ve výše uvedené lhůtě, již nebudu nadále s Vámi o celé záležitosti komunikovat a předám tuto skutečnost nadřízenému orgánu.
Dovoluji si Vás upozornit, že v případě, kdy po dobu mojí nabídky nemovitosti bude muset být inzerována nejhorší energetická třída G a poškodí to jakkoliv mé zájmy v oblasti ceny prodeje nemovitosti, budu tyto škody následně po Vás vymáhat.

Zdroj: Vzorové texty smluv – p. Luďek Lošťák ze společnosti Comfort Space

Pozor na podvodné PENB

Pokud Vám firma bez výjezdu technika tzv. na dálku jenom dle předložené dokumentace zpracuje PENB, tak ve většině případů získáváte neplatný průkaz a ještě můžete být obviněni za klamavé údaje. Výjimku tvoří novostavby, které detailní údaje již mají v projektové dokumentaci. PENB může vypracovat autorizovaná osoba s licencí od Ministerstva průmyslu a obchodu.
Průkaz platí pouze 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.

PENB se nemusí nechat zpracovávat (vyznačeny pouze nejčastěji prodávané nemovitosti):

a) při prodeji nebo pronájmu budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. 1. 1947;
b) u budov, které jsou kulturní památkou anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci;
c) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou (= plášť budovy) menší než 50 m2;
d) u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání.

K čemu je dobrý Průkaz energetické náročnosti budovy? Je to jen legislativní nesmysl?
Na tuto otázku odpověděl p. Luďek Lošťák ze společnosti Comfort Space:

„Průkaz (PENB) je technický dokument zpracovaný podle vyhlášky 78/2013, který koresponduje s technickým řešením obálky budovy, tedy stepelnými prostupy, ztrátami a celkovým výkazem všech potřebných energií na provoz nemovitosti. Vedle toho uvádí zcela přesné výkazy veškerých rozměrů obálky budovy a jednotlivých konstrukcí, které je možné případně posuzovat samostatně, a určit tak i míru případné revitalizace ve spojení se zateplováním. PENB je také vyžadovaným dokumentem pro stavební povolení a dotace na zateplení či revitalizaci, které se mimo jiné chystají od začátku roku 2016 pro všechny bytové domy v ČR od MŽP.“